xosé
A Fala
Xosé Henrique Costas

Xosé Henrique Costas, lingüista: “A xenti dus tres lugaris mantén un tesoiru pá humanidai”

O profesor i vicerrector da Universidai de Vigo realiza no sei próximu libru, “As falas galegas do Val do Ellas (Cáceres-Extremadura)”, “unha declaración de amor a esti val, ás súas xentis, que han mantíu un tesoiru pá humanidai”. Costas chegará o día 4 de abril cunha dudia de alumnas pa estudiar a fala das Ellas, San Martín de Trebellu i Valverdi do Fresnu. Según el mesmu declara o obxetu da viaxi é que “os novus universitarius galegus descubran o milagru da Fala i o enormi parecíu désta cos dialectus galegus surorientais”

Cultura
Xosé Enrique Costas, profesor y vicerrector de la Universidad de Vigo

Costas, lingüista: “En Us tres lugaris mantienen un tesoro para la humanidad”

El profesor y vicerrector de la Universidad de Vigo realiza en su próximo libro, As falas galegas do Val do Ellas (Cáceres-Extremadura), “una declaración de amor a este valle, a sus gentes, que han mantenido un tesoro para la humanidad”. Costas llegará el día 4 de abril con una docena de alumnas para estudiar la fala de Eljas, San Martín de Trevejo y Valverde del Fresno. Según él mismo declara, el objeto del viaje es que “los nuevos universitarios gallegos descubran el milagro de la fala y el enorme parecido de esta con los dialectos gallegos surorientales”