lunes. 25.09.2023

As Ellas regresarán a Edai Mella n’as festas patronais de San Bernabé

A Edai Mella regresará as callis que rodean u Castelu D’as Ellas esti sábadu, unha xolná medieval que dará pasu a un dumingu infantil i finalizará cun’us actus riligioshus n’honol u patrón lagarteiru u lunis día 11. As asociaciós i empresarius locales s’an volcau cun a programación n’a que nun faltan, as danzas medievais, recreación d’a vishita a villa de Fernán Centeno, pasacalles i talleris. U sábado en As Ellas tamén habrá tempu pu erotismo

A cita nun poi pintal millol. N’as Ellas u sábado se vivirá de novu na Edai Mella, música, danzas, mercau artesanal i a cuarta riunión de caballistas d’a Serra de Gata. Qué millol pran de sábado que disfrutal de unha ixolná de Festa nu Val de Xálima, iscutandu falal.

To empezará as novi da mañán cun a chegá dus jinetis procedentes d’us diferentis puntus da serra i comarca, convocaus pur a asociación de caballistas Amigus de San Brás pa celebral a IV Concentración de Asociaciós d’a Serra de Gata.

A activa asociación cultural U Lagartu Verdi invita a tos us vishitantis a almodal migas lagarteiras cun café i, as de i mella da mañán, u mercau medieval artesanu se abri u públicu i unha hora maís tardi, Dunia Hernández García inaugurará a su ixpusición “Maripoishas i algu mais…” nu antigu cini dundi tamén poirán contemplalsi diferentis traballus (contus i comis) elaboraus pur us alumnus de primaria du colegio públicu local.

As dodi i mella a festa agarra impulsu i en As Ellas se recreará a vishita du comendador d’a villa, Don Fernán Centeno de Porras mentras as callis se animan cu a algarabía d’us pasacalles i u colol i a música de danzas medievais. To u ispetáculu poirá contemplalsi n’a plaza mallol.

Pur solu un euriñu, vidiñus i vishitantis están invitaus a participal n’a cumia medieval privista p’as duas i mella da tardi, “Allu de patatas cun bo churizu i pescau” pa tos.

A Asociación de Caballista D’as Ellas invitará a comel a tos us jinetis tras habel realizau a ruta Ellas-Valverdi-Ixuntas du ríu-Pajarillus-As Ellas.

N’as Ellas, pa tardi du sábado se han organizau tallaris creativus pa tos edais, desde pintura facial, pasandu pul a elaboración de collaris i pulseras i pa finalizal un tallel de danzas medievais impartiu pur a Capilla Extravaganti que vendrá de terras lejanas. Us que asistiran u fistival de música folk contemporánea u pasau 26 tamen pueran apruvital esta primeira upurtunidai n’a serra de aprendel a bailal as danzas que tantu gustaban as damas i caballerus d’a Edai Mella.

Us talleris finalizarán cun a celebración de un bingu eróticu du que poicu sabemus i que a bo siguru mutu sorprenderá.

Durante to u día celebrarán torneus i gestas de rayuela i rana i as ondi da noiti a Orquesta Nueva Imperial será a encalgá de puñel u brochi nu pabellón de a carreteira.

U dumingu pur a tardi a partil d’as cuatru i mella, us mais jóvinis poirán disfrutal de castelus hinchabris, cars i oitras atracciós.

As Ellas celebrará us actus riligioshus d’as sus festas patronais en honor a San Bernabé u lunis día 11 cun misa i prucisión, a que as amas de casha acudin ataviás cunu traji típicu de “saya bordá”. Pur a tardi, as asociaciós de mas de casha i jubilaus han organizau unha verbena a partil d’as seis da tardi cun u homi olquesta cumu dj.

As Ellas regresarán a Edai Mella n’as festas patronais de San Bernabé