jueves. 30.05.2024

Naci en Valverdi du Fresnu unha cooperativa bilingüi i aromática

Us estudiantis de quintu de Primaria du Colegiu Públicu No Señora da Asunción crean “"Us bos Cheirus"” con a que participarán  nu  programa du Gobernu regional Junior Emprendi

Jóvenes creadores de la cooperativa Us bos cheirus en Valverde del Fresno
Jóvinis creadoris da cooperativa Us bos Cheirus en Valverdi du Fresnu

U día 7 de octubri  naceu  oficialmenti "Us bos Cheirus", cooperativa escolar dedicá a fabricación de productus aromáticus.

Us primeirus pasus foran a designación “democrática”, comu apunta Iker Durán, dus cargus de presidenti, secretariu, tesoreiru i suplentis,  i a redacción dus estatutus. Así, Inés Ambrosio e sua presidenta, Iker Durán, u tesoreiru i Héctor Carrasco, u secretariu. Comu vicepresidenti, David Tarro, vicepresidenta, Irene Carrasco i us hermanus Jorge i Paula Damián son us tesoreirus  suplentis. Tos elis son estudiantis de quintu i tenin dé anus de edai, aunque algunhus están ia a u bordi dus onci. Hai que añadir que esta cooperativa se creó “de forma democrática” i u sei funcionamentu e asambleariu, con reunions en as que tos participan, aportan as suas ideas i alcanzan us acordus necesarius que están permitindu  ficel de esta cooperativa unha empresa con mutu futuru.

Us bos Cheirus debi  u sei nomi a duas razons de pesu, comu nus explican us seis creadoris. Por un lau, “en Valverdi du Fresnu temus A Fala i, poicu a poicu, se vai perdendu. Chamandu así a nosa cooperativa ajudamus a que se manteña viva a nosa lengua porque tamen tos us nosus productus tendrán sei nomi en fala”, declara Paula Damián i Hector Carrasco nos aclara que “Us bos Cheirus” en castallanu significa “Los buenos Olores”. A segunda razón a aporta David Tarro: “decidimus crear unha cooperativa de productus aromáticus porque en Valverdi hai mutas plantas aromáticas silvestris”.

A creación de “Us bos Cheirus” ha siguiu tos us trámitis legais, comu si de unha cooperativa adulta se tratara. “Creamus unhus estatutus en us que recollimus que si te seias da cooperativa non recuperabas a inversión i tamén as normas que debíamus cumplir pa ser miembru”, declara Fran Barroso. “Estuvimus decidindu cuántu diñeiru aportábamus comu capital inicial i finalmenti,  aconsellaus por a nosa maestra Carmen, decidimus puñel dois eurus cada un”, declara Paula Damián. “Pensamus en cantidais mais grandis, peru a maestra nus fizu vel que aunque cincu eurus fora poicu diñeiru, si u multiplicamus por diecioitu alumnus ia e unha cantidai mui grandi”, añadi Iker Durán.

Así, unha cooperativa que naceu apenas fai cincu mesis con un capital social de 36 eurus conta agora con 568,26 eurus, sin haber empezau a vendel us seis productus.

¿U secretu de esti capitalazu? Us jóvinis cooperativistas non paran de ideal i ejecutal novas ideas, sempris baju u consellu i apoiu da sua maestra de música Carmen Camacho. Así, han feitu unha rifa de 300 papeletas que foran toas vendias; en Navidai crearan tamén un árbul dus deseus en u que quen quisera aportaba a voluntai i “tamen ajudamus a us maioris con as cestas da compra a cambiu de unha propina”, declara Paula Barroso, i “pidimus ajuda económica i productus gratis en us comercius du lugal”, declara Irene Robledo, quen añadi “en us comercius, por parellas, leíamus un párrafu de unha carta que habíamus feitu en clasi pa pidil ajuda económica o productus”.

A posta de largu, a presentación de Us bos Cheirus en sociedai tendrá lugal duranti a edición 2015 da Semana Xálima Cultural. En estis días, “montaremus un puestu porque ia temus u permisu da alcaldesa, a quen fuimus a vel a u aiuntamentu pa contarli u nosu proiectu”, declara Alejandra Escobales.

En estis momentus se encontra “pidindu presupostus a us comercius du lugal i tamén buscandu en internet us productus pa comparal precius i calidais”, declara Victor Sánchez.

Pero en “Us bos Cheirus” non solu traballan alumnus de quintu sinon que han lograu implical a tos us alumnus du colegiu. Así, por ejemplu, “us de sextu se encargan dus xabons olorosus, en quintu ficemus colonias, us de cuartu i terceiru decoran as velas i us de infantil van a ficel us semilleirus de plantas olorosas”, declara Irene Robledo.

To u importanti en esta cooperativa se apunta a u detalli “nu cuadernu du emprendedor que a maestra nus do a principiu de cursu”, declara Fran Barroso.

Entre us acontecimentus  importantis us alumnus  recordan a visita que ficeran á almazara As Pontis pa cuñocel us seis productus i as instalacions. “Ademais, Miguel, comu e emprendedor, viñu a darnus unha charla sobre u que temus que ficel”, declara Jorge Damián que alterna en suas palabras de forma magistral a fala i u castellanu. En esti puntu hai que destacar i agradecel a toas as familias que tos us alumnus de quintu de primaria de Valverdi usin a Fala.

Entre us mutus proiectus que estis emprendedoris tenin en menti se encontra a organización de un torneu deportivu, a edición de unha nova rifa, a creación semanal de tartas de gominolas pa vendel nu colegiu o u diseñu, creación i venta de pulseiras i collaris con crucis como adornus pa vender en Semana Santa o a venta de pulseiras de floris pa celebrar a chegá da primaveira.

Carmen Camacho, maestra de música, e a directora de esti proiectu que forma parti du Programa Junior Emprendi, da Consellería de Educación du Gobernu regional.

En opinión de Carmen Camacho, directora da iniciativa, “esti proiectu no e un xogu, con él us alumnus traballan as matemáticas – con a realización de presupostus—, a lengua —con a redacción dus estatutus –, a plástica —con u diseñu dus objetivus—, a cooperación i a convivencia”. “A actitú dus alumnus, tantu de forma individual comu en grupu, cambia mutu desde u iniciu du cursu”, añadi a maestra. “Agora son máis solidarius, mais respetuosus con a opinión dus demáis, inclusu á hora de ceder a palabra”, apunta Carmen.  Juntu á maestra cooperan en estreita colaboración Anastasia González, directora du colegiu i Nuria Godinez, tamén maestra.

Carmen Camacho decidiu participar con us alumnus de quintu en Junior Emprendi animá por a experiencia previa de sei hermanu, tamen maestru. “Está resultandu mui positivu i motivador pa tos us alumnus”, declara i añadi “u proiectu ha ajudau á socialización i  consolidación du grupu i está lograndu unha implicación brutal de tos elis”.

Este diario lo hacemos todos. Contribuye a su mantenimiento

ING Direct - Sierra de Gata Digital
Nº CC ES 80 1465 010099 1900183481

Naci en Valverdi du Fresnu unha cooperativa bilingüi i aromática