miércoles. 19.06.2024

A vital importancia da prensa de proximidai

Para Xosé Henrique Costas "non hai coisa mellor que os meius de comunicación próximus, os que falan de nós, das nosas coisas, da nosa xenti i, no causu de sierradegatadigital, tamén na nosa fala, meius de comunciación que son comu nós, dos nosus"

Xosé Enrique Costas, profesor y vicerrector de la Universidad de Vigo
Xosé Enrique Costas, profesor y vicerrector de la Universidad de Vigo

Queru empezar eitandu un fogueti ben altu na festa do segundu aniversariu de sierradegatadigital. Dois anus día a día dandu noticias da comarca serragateña, sendu fiel reflexu da súa actividai cultural, deportiva, educativa, social, política, ecolóxica, etc., do fervel desti cachiñu de humanidai tan queríu que habita na Serra de Gata.

Hoxi, as novas tecnoloxías, mos permitin que a información flúa dunha punta a oitra do mundu en cuestión de segundus: noticias, imaxis, fotografías, cancións, denuncias... con internet o mundu é hoxi máis que nunca unha aldea global. Podemus falar con amigus i familiaris da oitra parti do mundu i véndumus as caras; podemus enviar vídeus i fotus en segundus; podemus chatear con persoas doitras latitudis i mutas coisas máis.

A internet, sobre tó, ha democractizau un poicu o mundu. A información ia non está solu nas mans de poderosus grupus de comunicación que manexan i controlan televisións, radius i periódicus. Agó cualquer pequena empresa o cooperativa de persoas poi montar unha páxina web, un blog o un diario dixital sen muta inversión inicial, i desde estas plataformas dar a coñocer os seis produtus, as súas ideas, as súas noticias.

Se ei desdi Vigu queru saber a diariu o que pasa en Valverdi ó en San Martiñu de Trebellu obteñu mui poica ó ningunha información se me conectu pola ré aos grandis periódicus extremeñus. Antis istu non era posibli pero agó si gracias á existencia de sierradegatadigital. Nas páxinas virtuais deste dixital ei podu ler toa a información que se orixina na Serra de Gata i no Val du Ellas a diariu, estar informau do máis importanti que sucedi nesta terra: festas, sucesus, actividais municipais, movimentu cultural, deportis... que doitra maneira sería imposibli saber. I como ei, un simpli namorau desa terra i das súas xentis, tantus emigrantis en Euskadi, Suíza, a Patagonia, Australia, Madril ó Cataluña.

Vos vó a contar unha anécdota persoal que recordu con meu i con orgullu. Fai ia mutus anus se produciu en Galicia un terremotu con epicentru no triángulu Becerreá-Triacastela-Pedrafita, na provincia de Lugo. Na miña casa en Pontevedra, a isu da unha da mañán, empezó a tembrar tó, i agarrí a muller i o fillu i fuximus escaleiras abaixu, entramus no cochi i escapamus pá praia, ondi mos encontramus con centus de persoas aterrorizás.

Puxemus a radiu pa escutar o que estaba pasandu i toas as emisoras estaban con programación “nacional” emitía desde Madril, Unha estaba cun programa de noctámbulus, oitra con música, oitra cunha tertulia de deportis... unicamenti estaba tranquilizandu a xenti i dandu consellus por se se repetían as sacudías a Radio Galega, a autonómica, Ás cuatru da mañán, cuandu ia toa a xenti estaba volvendu (con meu) pás casas, as emisoras “nacionales” empezorin a dar noticias vagas i confusas de que en Galicia hubera un terremotu.

Duranti as tres horas de meu solu mos acompañó “a nosa emisora”, a radio galega. Á mañán seguinti os periódicus que chegaban de Madril i se vendían en Galicia non falaban de ná do sucedíu, sólu o facían os periódicus feitus en Galicia, que habían paralizau a impresión pa fer unha nova edición cos acontecimentus da madrugá. Aquel día muta xenti comprendeu que non hai coisa mellor que os meius de comunicación próximus, os que falan de nós, das nosas coisas, da nosa xenti i, no causu de sierradegatadigital, tamén na nosa fala, meius de comunciación que son comu nós, dos nosus.

Por isu ei queru tantu sierradegatadigital, periódicu que teñu consultadu desdi Italia, desdi Irlanda ó desdi Francia, porque queru ver i saber cómo le vai aos amigus dus Tres Lugaris, porque gracias a el hoxi sé mutas máis coisas da Serra de Gata i porque é o exemplu tanxibli de que é vital unha prensa de proximidai, que mos poi falar de tó i tamén na nosa fala. ¿Quen poería manter informau ao mundu enteiru de toa a actualidai desta comarca? Por agó solu este dixital, por isu faiu votus pola súa vitalidadi i exortu ás institucións, asociacións i empresariadu comarcal ao sei mantenimentu, porque istu non se sostén do airi i hai que apoialu i axudar a melloralo, colaborar con el aportandu ca un u sei gran de area. É da nosa comarca, é o nosu.

Felicidais Sara Fontán, felicidais dixitaliñu i muta soidi i muta forza pós tempus vindeirus.

¿Quieres preservar la prensa de proximidad? ¿quieres que www.sierradegatadigital.es? continúe trabajando para ti. Realiza ahora tu aportación e impide el cierre del diario en las próximas semanas.

A vital importancia da prensa de proximidai